Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics. Think different.

  1. pl
  2. en

The presented meter is a demonstration model - a simplified, initial version of the target device. He is currently undergoing tests.
The serial production device will have much greater possibilities. This will enable, among others, multi-point calibration, measurement of SMD components in various cases, automatic range change, etc.  A range of larger capacitances will also be added, signaling of warmed up (full readiness) and signaling of potential errors.
We will also change the enclosure - it will be made of metal, which will improve shielding - important in such a sensitive device. The current enclosure is 22x21x8cm. The target one will have similar dimensions, but it will be a product with a modern, aesthetic line.
We want to improve the levels of accuracy: when measuring capacitance, we will probably decrease the zero error twice. We are also working on improving the error of inductance measurement - the meter can potentially measure small coils with very good accuracy.

 

  Note!

----------------------------------------

For commercial and technical reasons, we have now suspended work on the LC-Low meter.
We have produced his "smaller brother": the nano-H - meter for very small inductances. The nano-H measuring features are very similar to those obtained in LC-Low. The basic difference between the meters is that nano-H measures only inductances.

The meter has been equipped with a special function that helps in building resonance circuits. The meter measures independently the capacitance and inductance at the same time and than calculates the resonant frequency of these two elements.

Summary

Obwó LC - wyliczenie rezonansu
Obwó LC - wyliczenie rezonansu

Above measurement of capacitive diode. The potentiometer enables setting the reverse bias voltage in the range from 0 to 9V, which of course changes the barrier capacity of the diode.

Pomiar pojemności diody przy różnych napięciach zaporowych
Pomiar pojemności diody przy różnych napięciach zaporowych
Pomiar pojemności diody przy różnych napięciach zaporowych
Pomiar pojemności diody przy różnych napięciach zaporowych

The pictures show the measured capacitors and the results of their measurements. For now, the error of capacity measurement is in the order of 1.5% and +/- 30fF, we are working on reducing this error.

Pomiar małych pojemności
Pomiar małych pojemności
Pomiar małych pojemności
Pomiar małych pojemności
Pomiar małych pojemności
Pomiar małych pojemności

 Capacitance measurements

There are no elements in the Cx connector of the meter, so 0pF is displayed.

However, there may be a zeroing error at the level of 0.02pF (only in the model, we are working on reducing this error).

Rezonansowy miernik bardzo małych indukcyjności i pojemności. Błąd pomiaru L: < 0.5 nH. Błąd pomiaru C: < 20fF

Calibration of capacity measurement

In the photo the first coil with a nominal value of 2.7nH. As you can see, the result differs by only 0.1nH.

The meter has very high sensitivity. That's why it's worth paying attention to details that would normally be left out. Here, even 1 mm of cable is important! This 1mm is for a typical wire about 1nH. Therefore, the measurement result is influenced, for example, by the depth of insertion of the leads into the connector. The "jumper" in the picture No. 1 protrudes very little and the inductance measured is 1.76nH. In the next picture (No. 2) the jumper protrudes more, which increases the measured inductance by as much as 1.3nH.

In the picture No. 3 we measure the jumper size 1206. As you can see, the value is negative. This effect will occur if the calibration was carried out for a different element size (calibration for 603, measurement for 1206). In other words, the difference between the inductances of the enclosures can reach 2nH.

Nr 2

Nr 1

Nr 3

Inductance measurements

4

Pomiar małych indukcyjności

3

Pomiar małych indukcyjności

1

Pomiar małych indukcyjności

2

Measuring range 1

1nH .. 20µH

Frequency of measurement: 1 .. 6MHz.

Absolute error: no more than 0.4 nH (after heating and calibrating by the user)

Absolute error without user calibration: no more than 3nH.

Relative error of measurement for the 100 nH standard: not more than 0.5%

 

Measuring range 2

1µH..300µH

Frequency of measurement: 60kHz .. 300kHz

Absolute error: no more than 15nH

Relative error of measurement for the 10μH standard: not more than 0.5%

Relative error of measurement for 220μH standard: not more than 0.5%

Relative error of measurement over the entire 1μH..200μH range: no more than 1.5%

 

Heating: no more than 30min

 

 

Below we present selected options of the meter.

Rezonansowy miernik bardzo małych indukcyjności i pojemności. Błąd pomiaru L: < 0.5 nH. Błąd pomiaru C: < 20fF

Przycisk

Miernik indukcyjności pojemności LC-Low

 

Rezonansowy miernik indukcyjności i pojemności "LC-Low" jest przyrządem pomiarowym zaprojektowanym specjalnie pod kątem pomiaru bardzo małych indukcyjności i pojemności. Ogólna idea pomiaru opiera się na zmianie częstotliwości rezonansowej przez badany element (cewkę lub kondensator).

Głównym celem opracowania urządzenia była możliwość pomiaru indukcyjności bardzo małych, w tym poniżej 5 nH. Przyrząd może zmierzyć indukcyjności i pojemności z błędem bezwzględnym nieprzekraczającym 0.5nH oraz 20fF odpowiednio. Pełną dokładność miernik zapewnia po skalibrowaniu przez użytkownika.

Przyrząd powstawał z myślą o elektronikach (w tym krótkofalowcach)  projektujących  urządzenia i układy w.cz.,  w których istotną rolę odgrywają obwody rezonansowe LC. LC-Low   pozwala   sprawnie  dobrać  właściwą  parę  cewki  i kondensatora pod kątem oczekiwanego rezonansu, podając przeliczoną częstotliwość rezonansową obu elementów.

Głównym celem opracowania urządzenia była możliwość pomiaru indukcyjności bardzo małych, w tym poniżej 5 nH. Przyrząd może zmierzyć indukcyjności i pojemności z błędem bezwzględnym nieprzekraczającym 0.5nH oraz 20fF odpowiednio. Pełną dokładność miernik zapewnia po skalibrowaniu przez użytkownika.

Przyrząd powstawał z myślą o elektronikach (w tym krótkofalowcach)  projektujących  urządzenia i układy w.cz.,  w których istotną rolę odgrywają obwody rezonansowe LC. LC-Low   pozwala   sprawnie  dobrać  właściwą  parę  cewki  i kondensatora pod kątem oczekiwanego rezonansu, podając przeliczoną częstotliwość rezonansową obu elementów.

Miernik indukcyjności

i pojemności LC-Low

 

Rezonansowy miernik induk-cyjności i pojemności "LC-Low" jest przyrządem pomiarowym zaprojektowanym specjalnie pod kątem pomiaru bardzo małych indukcyjności i pojemności. Ogólna idea pomiaru opiera się na zmianie częstotliwości rezonansowej przez badany element (cewkę lub kondensator).

Głównym celem opracowania urządzenia była możliwość pomiaru indukcyjności bardzo małych, w tym poniżej 5 nH. Przyrząd może zmierzyć indukcyjności i pojemności z błędem bezwzględnym 0.5nH oraz 20fF odpowiednio. Pełną dokładność miernik zapewnia po skalibrowaniu przez użytkow-nika.

Przyrząd powstawał z myślą o elektronikach (w tym krótko-falowcach)  projektujących  urządzenia i układy w.cz.,  w których istotną rolę odgrywają obwody rezonansowe LC. LC-Low  pozwala   sprawnie     dobrać  właściwą  parę  cewki  i kondensatora pod kątem oczekiwanego rezonansu,podając przeliczoną częstotliwość rezonansową obu elementów.

Calibration of inductance measurement with a special component

Kalibracja pomiaru indukcyjności

specjalnym elementem

Miernik ma bardzo dużą czułość. Dlatego warto zwrócić uwagę na szczegóły, które normalnie byłyby do pominięcia.Tu ważny jest nawet 1mm przewodu! Ten 1mm to dla typowego drutu ok. 1nH. Dlatego na wynik pomiaru ma wpływ np. głębokość wsunięcia wyprowadzeń w złącze. "Zworka" na zdjęciu Nr 1 wystaje niewiele i mierzona indukcyjność wynosi 1,76nH. Na kolejnym zdjęciu (Nr 2) zworka wystaje bardziej, co powiększa mierzoną indukcyjność aż o 1,3nH.

Na zdjęciu Nr 3 mierzymy zworkę rozmiaru 1206. Jak widać wynik jest ujemny. Z takim wynikiem musimy się liczyć, jeśli kalibracja była przeprowadzona dla innego rozmiaru elementu (kalibracja dla 603, pomiar dla 1206). Innymi słowy różnica między indukcyjnościami własnymi obudów może sięgać 2nH.

Wyposażyliśmy miernik w specjalną funkcję ułatwiającą dobór elementów obwodu rezonansowego. Miernik mierzy niezależnie pojemność i indukcyjność i jednocześnie oblicza częstotliwość rezonansową tych dwóch elementów.

Prezentowany miernik to model demonstracyjny - uproszczona, wstępna wersja docelowego przyrządu. Obecnie poddawany jest testom i badaniom.
 

Przyrząd seryjny będzie miał znacznie większe możliwości. Wprowadzona będzie kalibrac-ja wielopunktowa, rozróżnianych będzie kilka różnych obudów elementów SMD, automa-tyczna zmiana zakresów itd. Zostanie także dodany zakres większych pojemności, sygnalizacja wygrzania (pełnej gotowości) oraz sygnalizacja potencjalnych błędów.

 

Zmienimy również obudowę - będzie metalowa, co poprawi ekranowanie - ważne w tak czułym przyrządzie. Obecna obudowa ma wymiary 22x21x8cm. Docelowa będzie miała wprawdzie podobne wymiary, jednak będzie produktem o nowoczesnej, estetycznej linii.
Chcemy poprawić poziomy dokładności: przy pomiarze pojemności prawdopodobnie dwukrotnie zmniejszymy błąd zera. Pracujemy także nad poprawą błędu pomiaru indukcyjności - miernik może potencjalnie mierzyć małe cewki z bardzo dobrą dokładnością. 

 

 Uwaga!

----------------------------------------

Z powodów komercyjnych i technicznych wstrzymujemy obecnie prace nad miernikiem LC-Low. W pierwszej kolejności wyprodukujemy jego "mniejszego brata": miernik bardzo małych indukcyjności nano-H. Właściwości pomiarowe nano-H będą bardzo zbliżone do tych, które uzyskaliśmy w LC-Low. Podstawowa różnica między miernikami jest taka, że nano-H mierzy tylko indukcyjności.

Prezentowany miernik to model demonstracyjny - uproszczona, wstępna wersja docelowego przyrządu. Obecnie poddawany jest testom i badaniom.
 

Przyrząd seryjny będzie miał znacznie większe możliwoś-ci. Wprowadzona będzie kali-bracja wielopunktowa, rozróżnianych będzie kilka różnych obudów elementów SMD, automatyczna zmiana zakresów itd. Zostanie także dodany zakres większych pojemności, sygnalizacja wygrzania (pełnej gotowości) oraz sygnalizacja potencjalnych błędów.

 

Zmienimy również obudowę - będzie metalowa, co poprawi ekranowanie - ważne w tak czułym przyrządzie. Obecna obudowa ma wymiary 22x21x8cm. Docelowa będzie miała wprawdzie podobne wymiary, jednak będzie produktem o nowoczesnej, estetycznej linii.
Chcemy poprawić poziomy dokładności: przy pomiarze pojemności prawdopodobnie dwukrotnie zmniejszymy błąd zera. Pracujemy także nad poprawą błędu pomiaru indukcyjności - miernik może potencjalnie mierzyć małe cewki z bardzo dobrą dokładnością.

 

 Uwaga!

----------------------------------------

Z powodów komercyjnych i technicznych wstrzymujemy obecnie prace nad miernikiem LC-Low. Zamiast niego wyprodukujemy jego "mniejszego brata": miernik bardzo małych indukcyjności nano-H. Właściwości pomiarowe nano-H będą bardzo zbliżone do tych, które uzyskaliśmy w LC-Low. Podstawowa różnica między miernikami jest taka, że nano-H mierzy tylko indukcyjności.

 

Jednoczesny pomiar L i C. Częstotliwość rezonansu cewki i kondensatora

Simultaneous measurement of L and C. Frequency of resonance of the coil and capacitor

1. 

4. 

2. 

3. 

LC-Low - Inductance and capacitance meter

Resonant inductance meter and capacitance "LC-Low" is a measuring instrument designed especially for measuring very small inductances and capacitance. The general idea of measurement is based on the change of the resonant frequency by the element being tested (coil or capacitor).

The main purpose of the device development was the ability to measure very small inductances, including less than 5 nH. The instrument can measure inductances and capacities with an absolute error not exceeding 0.4nH and 20fF respectively. The meter provides full accuracy after calibrating by the user.

The device was created for the purpose of electronics (including hams) designing devices and RF systems in which LC resonant circuits play an important role. LC-Low allows you to efficiently select the right pair of coil and capacitor for the expected resonance, giving the converted resonance frequency of both elements.

The meter presented below is a prototype version of the device.  

You can measure

 1 nH !!!

Copyright AB-LAB 2018-2020  All rights reserved

Contact:

 

tel.

 

+48 500 640 519

 

 

E-mail:

 

kontakt@ab-lab.pl

 

Products

Custom  designs

  Copyright AB-LAB 2018

Wszelkie prawa zastrzeżone