Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics. Think different.

  1. pl
  2. en

Kodowanie informacji w SPC polega na zmianie czasu między "paczkami" nadajnika. Po lewej dłuższa przerwa między "paczkami", po prawej krótsza. 

Górny przebieg to sygnał modulujący, środkowy - nadawane "paczki" nośnej, dolny - odpowiedź odbiornika super-reakcyjnego.

Przerwy między impulsami nadawanymi mogą być zmieniane płynnie w pewnym zakresie. Przełożyliśmy to na modulację wielowartościową.

W testowanym torze uzyskaliśmy modulację 8-wartościową (3 bity). Dało to niezłą przepustowość binarną w przeliczeniu na często-tliwość nośnej.

 

Cyfrowa superreakcja
Cyfrowa superreakcja

The upper run is the ending "carrier" packet in the receiver, the lower pass is decoded "0". There is a fading carrier wave - the frequency in the test track was about 75MHz.

The upper course is the modulating waveform in the transmitter ("0" and "1"), the lower waveform is the response of the superregenera-tive receiver.

Cyfrowa superreakcja

Superregenerative digital channel (SDC)

 

We have developed a digital radio transmission track using a superregenerative receiver with an innovative design.

The superregenerative is a very old radio transmission system. The great advantage of The superregenerative is low cost (very simple receiver). However, until now, the superregenerative has not been used to transmit digital data at high speed.

We managed to combine the superregenerative with digital transmission. A simple radio system has been created that ensures fairly fast data transfer.

The developed receiver has a much more complex structure than the classic one superregenerative receivers, however for modern semiconductor technology the production costs would be as for the cheapest integrated circuits. Similarly with a transmitter. Its complexity is also not a problem.

 

The STC system has a short range, just like Bluetooth, but with mass production it would be even cheaper by the order of magnitude.

It seems that after the implementation, STC could be very useful in Internet Of Things (a simple, small and cheap receiver).

 

Below we present selected waveforms recorded while working on the system.

Cyfrowa superreakcja

Superreakcyjny tor cyfrowy (STC)

 

Opracowaliśmy tor cyfrowej transmisji radiowej wykorzystujący odbiornik superreakcyjny o nowatorskiej konstrukcji.

Superreakcja to bardzo stary system transmisji radiowej. Wielką zaletą superreakcji jest niski koszt (bardzo prosty odbiornik). Jednak do tej pory superreakcja nie była wykorzystywana do przeka-zywania danych cyfrowych z dużą prędkością.

Udało się nam połączyć superreakcję z transmisją cyfrową. Powstał prosty system radiowy, który zapewnia dość szybki transfer danych.

 

Opracowany odbiornik wprawdzie ma dużo bardziej złożoną strukturę niż klasyczne odbiorniki superreakcyjne, jednak dla współczesnej techniki półprzewodnikowej koszty produkcji byłyby tak jak dla najtańszych układów scalonych. Podobnie jest z nadajnikiem. Jego złożoność również nie jest problemem.

 

System STC ma podobnie jak Bluetooth krótki zasięg, ale przy masowej produkcji byłby od niego nawet o rząd wielkości tańszy. 

Wydaje się, że po wdrożeniu STC mógłby być bardzo użyteczny w Internet Of Things (prosty, mały i tani odbiornik).

 

Poniżej prezentujemy wybrane przebiegi zarejestrowane podczas pracy nad systemem.

Superreakcyjny tor cyfrowy (STC)

 

Opracowaliśmy tor cyfrowej transmisji radiowej wykorzystujący odbiornik superreakcyjny o nowatorskiej konstrukcji.

Superreakcja to bardzo stary system transmisji radiowej. Wielką zaletą superreakcji jest niski koszt (bardzo prosty odbiornik). Jednak do tej pory superreakcja nie była wykorzystywana do przekazywania danych cyfrowych z  dużą prędkością.

Udało się nam połączyć superreakcję z transmisją cyfrową. Powstał prosty system radiowy,który zapewnia dość szybki transfer danych.

 

Opracowany odbiornik wprawdzie ma dużo bardziej złożoną strukturę niż klasyczne odbiorniki superreakcyjne, jednak dla współczesnej techniki pół-przewodnikowej koszty produkcji byłyby tak jak dla najtańszych układów scalo-nych. Podobnie jest z nadajnikiem. Jego złożoność również nie jest problemem.

 

System STC ma podobnie jak Bluetooth krótki zasięg, ale przy masowej produkcji byłby od niego nawet o rząd wielkości tańszy. 

Wydaje się, że po wdrożeniu STC mógłby być bardzo użyteczny w Internet Of Things (prosty, mały i tani odbiornik).

 

Poniżej prezentujemy wybrane przebiegi zarejestrowane podczas pracy nad systemem.

Kodowanie informacji w SPC polega na zmianie czasu między "paczkami" nadajnika. Po lewej dłuższa przerwa między "paczkami", po prawej krótsza. 

Górny przebieg to sygnał modulujący, środkowy - nadawane "paczki" nośnej, dolny - odpowiedź odbiornika superreakcyjnego.

Przerwy między impulsami nadawanymi mogą być zmieniane płynnie w pewnym zakresie. Przełożyliśmy to na modulację wielowartościową.

W testowanym torze uzyskaliśmy modulację 8-wartościową (3 bity). Dało to niezłą przepustowość binarną w przeliczeniu na częstotliwość nośnej.

 

The coding of information in the SDC consists in changing the time between the "packages" of the transmitter. On the left a longer break between "packages", on the right shorter.

The upper pass is a modulating signal, the middle one - transmitted "carrier" packets, and the lower one - the response of the superregenerative receiver.

The gaps between the transmitted pulses can be changed smoothly to a certain extent. We translated it into multivalent modulation.

In the tested track we obtained 8-value modulation (3 bits). This gave a good binary bandwidth in terms of the carrier frequency.

nano-H -a meter for very small inductances

A l r e a d y  o n  s a l e !!!

More information

here

nano-H -a meter for very small 

inductances

You can measure

 1 nH !!!

Copyright AB-LAB 2018-2020  All rights reserved

Contact:

 

tel.

 

+48 500 640 519

 

 

E-mail:

 

kontakt@ab-lab.pl

 

Products

Custom  designs

  Copyright AB-LAB 2018

Wszelkie prawa zastrzeżone